Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. Opdrachtnemer: Chatned, gevestigd te Lisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92502423.

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Chatned een overeenkomst aangaat tot het bouwen en integreren van automatische chatbots.

1.3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Chatned en de Opdrachtgever met betrekking tot de bouw en integratie van automatische chatbots, inclusief alle bijbehorende diensten en producten.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van Chatned, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Offertes en Overeenkomsten
3.1. Alle offertes van Chatned zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever, of op het moment van feitelijke uitvoering van de werkzaamheden door Chatned.

4. Dienstverlening
4.1. Chatned zal zich inspannen de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

4.2. De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, waaronder benodigde inloggegevens, tijdig aan Chatned te verstrekken.

5. Intellectuele Eigendom
5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Chatned geleverde producten en diensten, waaronder software en chatbots, blijven eigendom van Chatned.

5.2. De Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de geleverde producten en diensten, uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

6. Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Chatned aangegeven wijze.

6.2. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is Chatned gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

7. Aansprakelijkheid
7.1. De aansprakelijkheid van Chatned is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

7.2. Chatned is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

8. Overmacht
8.1. In geval van overmacht is Chatned niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van Chatned, waardoor de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd.

9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1. Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Chatned is gevestigd.